Checklist aanmeldnotitie m.e.r.

Het doel van de aanmeldnotitie is in een zo vroeg mogelijk stadium van het project/initiatief inzage krijgen in mogelijk belangrijke milieugevolgen die aanleiding kunnen zijn voor een (plan-)m.e.r.-procedure. Als er geen noodzaak is voor een m.e.r.-procedure dan biedt de aanmeldnotitie aanknopingspunten voor eventueel te nemen mitigerende maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van uw initiatief.

Voor de beoordeling van mogelijk belangrijk nadelige milieugevolgen zijn de volgende drie beoordelingscriteria (conform bijlage III Europese m.e.r.-richtlijn) van belang:
• de kenmerken van de activiteit;
• de locatie van de activiteit;
• de potentiële milieugevolgen van de activiteit.

1. Kenmerken van de activiteit
Bij de beschrijving van de kenmerken gaat om de volgende aandachtspunten:
• aard en omvang van de activiteit;
• aanleg- en gebruiksfase;
• sloopwerkzaamheden (kans op asbest, vleermuizen);
• bouwrijp maken (noodzaak kappen van bomen), heiwerkzaamheden (geluid en trillingen);
• cumulatie met andere projecten: een beschrijving van andere projecten en/of ontwikkelingen in de nabije omgeving die tegelijkertijd worden uitgevoerd.
• materialen, afvalstoffen en hulpbronnen.

2. Locatie van de activiteit
Bij de beschrijving van de locatie van het project gaat het om:
• een onderscheid tussen plangebied en de wijdere omgeving waar zich effecten kunnen voordoen (o.a. stikstofdepositie);
• activiteiten in de omgeving die gevolgen kunnen hebben voor uw project (geluids-, geur- en trillingshinder, externe veiligheidsrisico’s);
• een duidelijke situatietekening van het plangebied;
• een beschrijving van eventuele gevoelige gebieden in de omgeving van het plangebied, een woonwijk of bijzondere natuur- en landschapsgebieden.

3. Potentiële milieugevolgen van de activiteit
De beschrijving van potentiële milieugevolgen is doorgaans gebaseerd op uitgevoerde (milieu)onderzoeken. Bij de beschrijving van de milieugevolgen moet o.a. worden aangegeven:
• de gevolgen voor de bodem, geluidshinder, trillingen, luchtkwaliteit, geurhinder, externe veiligheid, water, natuur- en landschappelijke waarden, stikstofdepositie, verkeer en parkeren.
• de omvang en kans dat effecten zich voordoen;
• duur, frequentie en onomkeerbaarheid van effecten (tijdelijk of permanent);
• onderscheid tussen aanleg- en gebruiksfase;
• de maatregelen om effecten te verminderen of te neutraliseren.

4. Conclusie
U dient helder en navolgbaar te motiveren hoe u tot de conclusie bent gekomen dat het opstellen van een MER voor uw initiatief niet nodig is. Het besluit over de aanmeldnotitie m.e.r. staat namelijk open voor bezwaar en beroep in samenhang met het besluit over het bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Bronnen
Benoem de bronnen die heeft gebruikt voor deze aanmeldnotitie.