Aanmeldnotitie stedelijke ontwikkelingsproject

Wanneer is er sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject?

Een projectontwikkelaar/initiatiefnemer die een project wil realiseren in een stedelijke omgeving, waarbij bestaande functies (tijdelijk) worden gewijzigd of nieuwe functies worden toegevoegd, zal moeten nagaan of er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Een stedelijke ontwikkelingsproject is echter niet duidelijk gedefinieerd en om die reden is er ruimte voor interpretatie. De aard en omvang van het project zijn doorgaans goede criteria om dit te beoordelen. Uit jurisprudentie van concrete gevallen blijkt dat bij een toename van het aantal woningen, parkeerplaatsen, vloeroppervlak of vierkante meters bouwkavel, er sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject.

Opstellen aanmeldnotitie

Tot de wijziging van het Besluit m.e.r. in juli 2017 diende de initiatiefnemer in het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing te motiveren dat er geen belangrijke gevolgen zijn voor het milieu. Hiertoe werd een zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Sinds de genoemde wetswijziging dient de initiatiefnemer voorafgaand aan het besluit over het bestemmingsplan/omgevingsvergunning een aanmeldnotitie op te stellen en die ter beoordeling te overleggen aan het college van burgemeester en wethouders. Een uitzondering zijn globale bestemmingsplannen met een uitwerkingsbevoegdheid die geen directe bouwtitel geven. Het college van B&W van de gemeente beoordeelt op basis van de aanmeldnotitie of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden uitgesloten. Binnen zes weken na het indienen van deze aanmeldnotitie neemt het bevoegd gezag een zogenoemd m.e.r.-beoordelingsbesluit. De initiatiefnemer voegt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Wat is de inhoud van een aanmeldnotitie?

Voor het uitvoeren van de beoordeling wordt gebruik gemaakt van bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn. De richtlijn onderscheidt drie criteria voor de beoordeling of er mogelijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen. Per criterium zijn er verschillende beoordelingsaspecten. Deze criteria en beoordelingsaspecten zijn opgenomen in onderstaande tabel. In de aanmeldnotitie wordt een toelichting gegeven op de kenmerken van het project, de locatie en de mogelijke milieugevolgen. Het project wordt beoordeeld aan de hand van diverse beoordelingsaspecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van beschikbare (milieu)informatie, kaartmateriaal en expert judgement.

Wat als belangrijke milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten?

Het Besluit m.e.r. hanteert voor een stedelijk ontwikkelingsproject een zogenoemde plandrempel. Blijft de oppervlakte onder de grens van 100 hectare of betreft het een aaneengesloten gebied met minder dan 2.000 woningen, dan kan in principe worden volstaan met een aanmeldnotitie. Ook bij kleinere stedelijke ontwikkelingsprojecten kunnen er belangrijke milieugevolgen zijn. Bijvoorbeeld als het project milieugevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied en er een noodzaak is voor het opstellen van een passende beoordeling. Ook een binnenstedelijke ontwikkeling met ingrijpende infrastructurele aanpassingen, kan belangrijke milieugevolgen hebben. Indien blijkt dat belangrijke gevolgen voor het milieu niet kunnen worden uitgesloten, dient alsnog een m.e.r.-procedure te worden gestart.

Omgaan met leemten in kennis en informatie

In de fase waarin de initiatiefnemer een stedenbouwkundig plan opstelt is doorgaans nog niet al het milieuonderzoek beschikbaar voor het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Met behulp van beschikbare informatie, kaartmateriaal en expert judgement is het mogelijk een inschatting te maken van de milieugevolgen van het plan en de mogelijkheden om eventuele milieugevolgen te beperken (mitigeren). Alleen een ervaren milieuadviseur met kennis van de milieueffectrapportage is in staat om snel duidelijkheid te geven, ook als de beschikbare milieu-informatie beperkt is. Met mijn jarenlange ervaring als projectleider milieueffectrapportage en m.e.r.-coördinator kan ik voor u snel en met een geringe inspanning een aanmeldnotitie opstellen.

Milieuregie
Peter van de Laak