Energietransitie verder brengen?

Checklist aanmeldnotitie mer.

Het doel van de aanmeldnotitie is in een zo vroeg mogelijk stadium van het project inzage krijgen in mogelijk aanzienlijke milieugevolgen. Die kunnen aanleiding zijn voor een (plan-)mer-procedure. Als er geen noodzaak is voor een mer-procedure dan biedt de aanmeldnotitie informatie over de te nemen mitigerende maatregelen die ten goede komen aan de kwaliteit van het project.

Voor de beoordeling van mogelijk aanzienlijke milieugevolgen zijn de volgende drie beoordelingscriteria (bijlage III Europese mer-richtlijn) van belang:

 • De kenmerken van het project;
 • De locatie van het project;
 • De potentiële milieugevolgen van het project.

1. Kenmerken van het project
Bij de beschrijving van de kenmerken gaat om de volgende aandachtspunten:

 • Aard en omvang van het project;
 • Aanleg- en gebruiksfase;
 • Sloopwerkzaamheden (kans op asbest, vleermuizen);
 • Bouwrijp maken (noodzaak kappen van bomen), heiwerkzaamheden (geluid en trillingen);
 • Cumulatie met andere projecten: een beschrijving van andere projecten en/of ontwikkelingen in de nabije omgeving die tegelijkertijd worden uitgevoerd.
 • Materialen, afvalstoffen en hulpbronnen.

2. Locatie van het project
Bij de beschrijving van de locatie van het project gaat het om:

 • Een onderscheid tussen plangebied en de wijdere omgeving waar zich effecten kunnen voordoen (o.a. stikstofdepositie);
 • Activiteiten in de omgeving die gevolgen kunnen hebben voor uw project (geluids-, geur- en trillinghinder, externe veiligheidsrisico’s);
 • Een duidelijke situatietekening van het plangebied;
 • Een beschrijving van eventuele gevoelige gebieden in de omgeving van het plangebied, een woonwijk of bijzondere natuur- en landschapsgebieden.

3. Potentiële milieugevolgen van het project
De beschrijving van potentiële milieugevolgen is doorgaans gebaseerd op uitgevoerde (milieu)onderzoeken voor het omgevingsplan of omgevingsvergunning. Bij de beschrijving van de milieugevolgen moet o.a. worden aangegeven:

 • De gevolgen voor de bodem, geluidshinder, trillingen, luchtkwaliteit, geurhinder, externe veiligheid, water, natuur- en landschappelijke waarden, stikstofdepositie, verkeer en parkeren.
 • De omvang en kans dat effecten zich voordoen;
 • Duur, frequentie en onomkeerbaarheid van effecten (tijdelijk of permanent);
 • Onderscheid tussen aanleg- en gebruiksfase;
 • De maatregelen om effecten te verminderen of te neutraliseren.

4. Conclusie
U dient helder en navolgbaar te motiveren hoe u tot de conclusie bent gekomen dat het opstellen van een MER voor uw project niet nodig is. Het besluit over de mer-beoordeling is integraal onderdeel van het besluit over het omgevingsplan of de omgevingsvergunning en staat open voor bezwaar en beroep.

Bronnen
Benoem de bronnen die gebruikt zijn voor de aanmeldnotitie.