Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Opdrachtnemer: Peter Johannes Antonius van de Laak, handelende onder de naam Milieuregie, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51893916.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

3. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst terzake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.

2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de Overeenkomst tussen partijen, geldt dat de bepalingen in de Overeenkomst prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of ten dele wordt vernietigd en/of nietig wordt verklaard en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dat geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of Overeenkomst.

Artikel 3 – Offerte

1. Alle offertes gelden gedurende twee maanden, tenzij de offerte anders vermeldt.

2. Wijziging van de Overeenkomst kan alleen geschieden door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer.

Artikel 4 – Uitvoering

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en volledig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en volledig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.

4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, dan kan Opdrachtnemer de verdere uitvoering van de Overeenkomst die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever voldaan heeft aan al zijn/haar (betalings)verplichtingen ter zake de voorafgaande fase en/of de uit de vertraging voorvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Honorarium en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer betreft een uurtarief, zoals vermeld in de Overeenkomst.

2. Het (vast) honorarium is in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoalsreis- en andere (on)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot verblijfkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk bedrag als voorschot te betalen in verband houdende methet honorarium en/of onkosten die Opdrachtgever verschuldigd is of zal zijn ter zake de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn honorarium en kosten op elk gewenst moment te wijzigen. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van de inwerkingtreding van de tariefsverhoging, tenzij de tariefswijziging is gebaseerd op de jaarlijkse inflatie-indexatie of voortvloeit uit een bevoegdheid dan wel een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.

5. Na beëindiging van de Overeenkomst, zoals vermeld in voormelde lid, is Opdrachtnemer niet gehouden om nog verdere uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Hetgeen ingevolge de Overeenkomst al is gepresteerd, wordt naar verhouding afgerekend en bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 – Betaling

1. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van€ 40,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

3. Bezwaren betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Opdrachtnemer verschuldigde.

Artikel 7 – Bezwaren

1. Indien Opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van Opdrachtnemer heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijke reclameert bij Opdrachtnemer, kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek.

2. Opdrachtgever heeft geen recht om zijn/haar (betalings)verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever meent enig recht van reclame/bezwaar te hebben.

Artikel 8– Opzegging

1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzegt, dan zullen de werkzaamheden die zijn verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte opdrachten/zaken, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de Overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9– Geheimhoudingsplicht

1. Partijen zijn geheimhouding verplicht met betrekking tot alle op de Overeenkomst betrekking hebbende informatie ten aanzien van derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of diensten zijn betrokken, anders dan in het belang van de te verrichten diensten en behoudens wettelijke verplichtingen.

2. Indien Opdrachtgever hier toestemming voor geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd – onder meer in het kader van reclame en acquisitie van opdrachten – melding te maken van de Overeenkomst van Opdrachtgever, onder vermelding van de naam van Opdrachtgever en een omschrijving van de aard van de opdracht in algemene bewoordingen.

Artikel 10 – Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel de Opdrachtnemer goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;
b. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
c. er sprake is van (een aanvraag) liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, toepassing zijnde schuldsanering of onder curatele stelling van Opdrachtgever, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, Opdrachtgever zijn/haar bedrijf verkoopt dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven.

2. Opdrachtnemer is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

4. Indien Opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 11– Overmacht

1. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan zijnniet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte aan de zijde van Opdrachtnemer.

2. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 12– Vrijwaring derden

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

2. Indien Opdrachtnemer door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 13– Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Opdrachtnemer waardoor de uitvoering van de Overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord, tenzij de wet anders bepaalt.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade.

4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot hetgeen uit de wet voortvloeit. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de schade van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat voor de verrichte dienstverlening in rekening is gebracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval uitkeert.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 14 –  Verwerking Persoonsgegevens

1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Milieuregie persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Milieuregie verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.

2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Milieuregie nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

3. Milieuregie bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Iedere twee jaar vindt er een update plaats van de database met klant- en netwerkcontacten. Klanten en personen in het netwerk van Milieuregie waarmee niet meer op regelmatige basis contact wordt onderhouden per mail, telefoon, nieuwsbrief of via sociale media als LinkedIn, worden uit de database verwijderd.

Artikel 15 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving op het gebied van intellectuele eigendom.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis aan derden wordt gebracht.

3. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer het geleverde werk, waaronder begrepen – maar niet beperkt – teksten en adviezen, en al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 16– Toepasselijk recht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.2. Geschillen die mochten ontstaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever met betrekking tot een tussen hen overeengekomen opdracht zullen worden geslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.