Aanmeldnotitie m.e.r.


Voor activiteiten die vermeld staan in bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage is een m.e.r.-beoordeling verplicht. Wanneer de omvang van die activiteiten minder is dan de drempelwaarde of criteria (kolom 2), kan worden volstaan met een Aanmeldnotitie m.e.r. Deze aanmeldnotitie dient een beschrijving te bevatten van:

  • De kenmerken van de activiteit;
  • De locatie van de activiteit;
  • De potentiële milieugevolgen van de activiteit.

Met een complete en heldere beschrijving van deze drie beoordelingscriteria wordt voldaan aan de Europese m.e.r.-richtlijn (juli 2017).

Aanmeldnotitie M.E.R.

 

Bij de kenmerken van de activiteit gaat het om een beschrijving van de aard en omvang van de activiteit en cumulatie met andere projecten. Ook het gebruik van materialen, afvalstoffen en hulpbronnen dient te worden vermeld. Van belang is om een onderscheid te maken tussen de aanleg- en gebruiksfase. In de aanlegfase kan het gaan om het verwijderen van vervuilde grond of het tijdelijk verlagen van het grondwaterpeil door bemaling. Daarnaast moet worden gedacht aan sloopwerkzaamheden met risico’s op asbestverspreiding en vernietiging van habitats van vleermuizen. Het kappen van bomen kan ook gevolgen hebben voor vogels als er nesten aanwezig zijn. Heiwerkzaamheden en zwaar transport kunnen geluid- en trillingshinder veroorzaken.

Wanneer in de nabije omgeving gelijktijdig andere projecten worden uitgevoerd, is ook een beschrijving van die projecten nodig. Van belang is om uit te sluiten dat in de toekomstige gebruiksfase de kwaliteit van de woon- en leefomgeving onomkeerbaar achteruitgaat. Bijvoorbeeld als gevolg van een relevante toename van het wegverkeer.

Voor de locatie van een project moet een onderscheid worden gemaakt tussen het plangebied en de wijdere omgeving waar zich effecten kunnen voordoen. Stikstofdepositie kan zich voordoen op kilometers afstand in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden. Door het bouwen van woningen binnen een stedelijk ontwikkelingsgebied kan dit gevolgen hebben voor geluidshinder en externe veiligheidsrisico’s. Een situatietekening van het plangebied en onmiddellijke omgeving is dan wenselijk.

Bij het beschrijven van de milieugevolgen dient te worden ingegaan op o.a. bodem, archeologie, geluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geurhinder en stikstofdepositie. Doorgaans is het uitvoeren van een flora- en faunaonderzoek verplicht. De diepgang van het uit te voeren milieuonderzoek is afhankelijk van de mate waarin de milieugevolgen meer of minder significant zijn. Daarnaast bevat de aanmeldnotitie een beschrijving van de maatregelen die worden getroffen om effecten te verminderen of te neutraliseren.

In de conclusie motiveert u helder en navolgbaar waarom het opstellen van een MER niet nodig is. Het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders, neemt een zelfstandig beoordelingsbesluit over de aanmeldnotitie m.e.r. Dit besluit staat open voor bezwaar en beroep in samenhang met het besluit over het bestemmingsplan of omgevingsvergunning.

Peter van de Laak
16 augustus 2021