Bestuurlijke afwegingsruimte geen issue bij Lelystad Airport

Bij de besluitvorming over de uitbreiding van Lelystad Airport speelt milieueffectrapportage slechts een bijrol. Het economisch belang van Schiphol en Lelystad Airport prevaleert boven dat van milieu, leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Het achterwege laten van de berekening van laagvliegroutes en de beperkte publieksparticipatie zijn bekende reflexen om de besluitvorming te manipuleren. Het proces rondom Lelystad Airport heeft veel weg van salamitactiek. Voor een beter milieu is een cultuuromslag nodig.

Het economisch belang van Schiphol Airport als banenmotor wordt schromelijk overschat. Zeker nu Fokker is verdwenen en de KLM is uitgeleverd aan Air France, heeft de keuze voor Lelystad Airport veel weg van wedden op het verkeerde paard. Berekeningen over waar in Nederland het geld wordt verdiend, laten zien dat in de regio Eindhoven meer toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. Het is zeer de vraag of het faciliteren van vakantievluchten binnen Europa bijdraagt aan duurzame welvaart in onze op kennis gebaseerde economie. Er zijn genoeg alternatieven direct over de grens. Over het verkennen en beoordelen van alternatieven gesproken! Er is maar één woord voor: armoede.

Lelystad Airport maakt de lokale geluidaanpak tot een farce. De Europese richtlijn omgevingslawaai verplicht gemeenten en provincies in actieplannen geluid aandacht te geven aan de bescherming van stiltegebieden en stille gebieden in de stad. De laagvliegroutes van Lelystad Airport leveren veel extra geluidshinder op met gevolgen voor stilte en natuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden. Ook het wonen in diverse gemeenten in Gelderland en Overijssel wordt minder aantrekkelijk. Gemeenten en provincies kunnen in volgende actieplannen alleen maar constateren dat de geluidshinder is toegenomen, zonder ook maar iets te kunnen ondernemen.

Een brede maatschappelijke discussie is op zijn plaats. De toekomst van Schiphol Airport dient in zijn brede context te worden beoordeeld. Een waarbij in de volle breedte alternatieven in beschouwing worden genomen en worden beoordeeld vanuit het perspectief van brede welvaart, zoals bepleit door de Tweede Kamer Commissie Breed welvaartsbegrip.

Peter van de Laak
31 oktober 2017