Bruidsschat door een zeef halen

De Bruidsschat bevat 600 wetsartikelen die met de inwerkingtreding van de Omgevingswet onderdeel worden van het omgevingsplan. Voor de meeste middelgrote en kleine gemeenten is het onmogelijk om al die wetsartikelen te beoordelen. Hiervoor ontbreken de capaciteit en het geld. Waar moet je mee beginnen en waarom dit niet doorschuiven tot na de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

Meer weten over Bruidsschat?

Voor de gemeente Amersfoort heb ik tezamen met vakspecialisten en juristen van de gemeente de bruidsschat door een zeef gehaald. We hebben daarbij hulp gekregen van de Regionale Omgevingsdienst en Waterschap Vallei-Veluwe. De bruidsschat heb ik opgeknipt in twaalf thema’s (o.a. bodem, geluid, afvalwaterlozingen, monumenten, bouwen). Per thema heb ik met een klein team een keuze gemaakt tussen het overnemen, schrappen of aanpassen van de juridische regels van de bruidsschat.

Hiervoor hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Het overnemen van regels die overeenstemmen met de huidige praktijk.
  • Het in lijn brengen van de bruidsschatregels met gemeentelijke beleidsregels.
  • Het schrappen van te gedetailleerde regels.
  • Het schrappen van regels van activiteiten die binnen de gemeente weinig of niet plaatsvinden en in de toekomst ook niet verwacht worden.
  • Het schrappen van regels van activiteiten die een gering risico zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en gezondheid.
  • Een verbod op activiteiten die niet passen binnen de doelen en opgaven voor de fysieke leefomgeving.

In het proces met de ketenpartners werd duidelijk dat er soms behoefte is aan aanscherping van de regels. Dat roept vragen op over de handhaafbaarheid ervan en wie de kosten moet dragen. Ook kwamen er aandachtspunten voor de uitvoering in beeld.

De Raad gaat dit najaar een besluit nemen over de uitgangspunten en voorstellen. Een van de discussiepunten is de vraag naar het risico van het schrappen van regels van activiteiten. Activiteiten die in het omgevingsplan niet worden toegewezen aan locaties kunnen eventueel op een later moment alsnog worden toegevoegd aan het omgevingsplan. Via een procedure afwijking omgevingsplan.

De meeste juridische regels van de bruidsschat worden overgenomen. Het gaat om abstract geformuleerde juridische teksten met uitzonderingen en maatwerkopties. Die regels kunnen straks op maat worden gemaakt. De uitvoering zal nog veel capaciteit vragen, iets wat flink wordt onderschat.

Peter van de Laak
28 juni 2021