Bruidsschat omgevingsplan

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 12 oktober jl. een besluit genomen over de regels in de bruidsschat. Regels die overeenstemmen met de huidige praktijk en het beleid zijn overgenomen. Er zijn ook regels gewijzigd en geschrapt. Minder regels en vooral minder gedetailleerde regels dragen bij aan de doelstelling om het omgevingsplan inzichtelijk te houden. Veel gedetailleerde regels zijn ook een belemmering voor die andere doelstelling: meer bestuurlijke afwegingsruimte. Met een groot aantal vakspecialisten en juristen heb ik dit besluit voorbereid.

Bruidsschat; juridische regels over milieubelastende activiteiten

 

Regels van activiteiten die niet voorkomen in Amersfoort zijn geschrapt. Voorbeelden zijn regels voor schutterijen en nertsenfokkerijen, maar ook regels voor afvalwaterlozingen in kassen en exploitatie van recreatieve visvijvers. Wanneer er in de toekomst toch een aanvraag komt voor dergelijke activiteiten, kan de gemeente heroverwegen of hiervoor regels worden opgenomen in het omgevingsplan.

De bruidsschat bevat ook veel gedetailleerde regels over agrarische activiteiten. Een voorbeeld is het bijhouden van een logboek voor een gesloten bodemvoorziening bij de opslag van vaste (pluimvee)mest en kuilvoer. Handhaving hiervan vindt niet vaker dan eens in de tien jaar plaats en heeft geen hoge prioriteit. Vanuit oogpunt van milieurisico zijn gedetailleerde regels niet proportioneel.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een handreiking opgesteld voor regels in het omgevingsplan. Het gaat o.a. om een aanscherping van regels voor bluswatervoorzieningen bij bouwwerken en bereikbaarheid van bouwplaatsen. De gemeente gaat nog met de VRU in overleg, want dit zou kunnen betekenen dat voor elke bouwvergunning advies nodig is van de VRU. Extra kosten en vertraging van de vergunningprocedure zijn risico’s om rekening mee te houden.

De regels voor bescherming van monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten zijn complex in combinatie met vergunningsvrije-regels. In beschermde stads- en dorpsgezichten komt er een vergunningplicht voor bijbehorende bouwwerken. Ook komt er een meldingsplicht voor wijzigingen van niet-monumentale delen in het interieur.

Een discussiepunt in de raad was het al dan niet opnemen van strengere geluidsnormen voor windturbines. Het Besluit kwaliteit leefomgeving biedt die mogelijkheid. De consequentie daarvan is mogelijk minder ruimte voor windturbines. Voor het maken van een afweging tussen de belangen van gezondheid en duurzame energie wordt eerst nog onderzoek gedaan.

Peter van de Laak
1 november 2021