Zonne-energie, kansen en risico’s

Het aandeel zonne-energie in Regionale Energie Strategie (RES1.0) regio’s is toegenomen. Er is weinig draagvlak voor windenergie door zorgen over gezondheidsschade, aantasting van landschappelijke waarden en schade aan beschermde vogels. Windenergie langs infrastructuur rondom de Veluwe zit voorlopig in de ijskast vanwege de wespendief.

De kansen en risico's met zonne-energie

Zonne-energie in het buitengebied levert goedkope zonnestroom. Het potentieel voor zonneparken is groot, maar niet overal is een zonnepark een mooie oplossing. In de Krimpenerwaard heb ik meegewerkt aan de RES1.0. Ook kleinschalige zonneparken roepen weerstand op vanwege het verlies van goede landbouwgrond en weidevogelgebied. Voor het verlies van weidevogelgebied moet compensatie worden gevonden.

Langs infrastructuur is veel ruimte beschikbaar voor opwekking van zonne-energie. Rijkswaterstaat werkt aan een areaalstrategie, wegbermen kunnen worden benut voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor zes landschapstypen zijn de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik verkend. Zonne-energie kan niet overal vanwege gevolgen voor planten- en insectensoorten. Het mag ook niet leiden tot belemmeringen voor het beheer en onderhoud van wegen en vaarwegen.

Binnenwateren, zoals zandwinplassen lenen zich goed voor drijvende zonneparken. Maar ook voor drijvende zonneparken zijn er landschappelijke en ecologische uitdagingen. Effecten kunnen optreden voor het onderwaterleven. Als er te weinig zonlicht doordringt in het water verdwijnen de waterplanten, waardoor de visstand achteruitgaat. Met de zonnepanelen moet je uit de oevers blijven, zodat watervogels de ruimte hebben om naar voedsel te zoeken.

Voor zon op bedrijfsdaken is veel draagvlak, maar door het beperkte draagvermogen van die daken gaat dat veel te langzaam. Lichtgewicht folies en andere lichtgewichtoplossingen, waarin kunststoffen het glas en aluminium vervangen, zijn een kansrijk alternatief. Ook zijn er kansen voor geïntegreerde toepassingen met zonnepanelen of -folies in het dak of de gevel van woningen door industrialisatie van de woningbouw.

De kansen en risico's van zonne energie

De belangrijkste belemmering voor een grootschalige uitrol van zonne-energie is de beperkte netwerkcapaciteit. Het kan nog even duren voordat de netwerkcapaciteit overal op orde is. Creatieve oplossingen zijn nodig in de vorm van opslagsystemen (batterijen) gecombineerd met smart grids. Hiermee kunnen vraag en aanbod van elektriciteit efficiënt op elkaar worden afgestemd. Met deze oplossing is een verzwaring van het elektriciteitsnet niet overal urgent.

Meer weten over dit onderwerp en zonne-energie? Neem contact met mij op.