Duurzame verstedelijking

Duurzame regio

Duurzame ontwikkeling vraagt steeds vaker om samenhangende investeringen en maatregelen op het regionale schaalniveau. Bij het toekomstbestendig maken van regio’s is het aanpakken van kwetsbare schakels een effectieve strategie. Regio’s weerbaar maken tegen onverwachte ontwikkelingen voorkomt ernstige schade en kostbare herstelmaatregelen – economisch, sociaal en ecologisch. De financiële crisis (2008), de corona pandemie en de oorlog in Oekraïne laten dit zien. Klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit zijn uitdagingen die daar nog eens bovenop komen. Ook verschillen de uitdagingen per regio, denk aan de extreme regenbuien in de zomer van 2021 in Limburg, België en Duitsland.

Dashboard als kompas

Versterken van kwetsbare schakels is een effectieve strategie voor duurzame ontwikkeling. Van belang is om daarbij oog te hebben voor economische, sociale en ecologische samenhangen. Het is weinig effectief als kwetsbare schakels in het ecologische domein (stikstof, verdroging) investeringen in de sociale en economische infrastructuur (woning- en wegenbouw) ondermijnen. Het in kaart brengen van die (onderliggende) kwetsbaarheden is de eerste stap bij het identificeren van een beperkt aantal kritische indicatoren. Door die indicatoren samen te brengen in een dashboard krijgen bestuurders overzicht. Het dashboard geeft bestuurders houvast bij het bepalen van de investeringen en maatregelen die nodig zijn om risico’s te mitigeren.

Duurzame verstedelijking met Stedeling

Kritische prestatie indicatoren voor duurzame ontwikkeling

Kritische prestatie indicatoren (KPI) helpen bestuurders om ‘vinger aan de pols’ te houden (zie tabel). Lange termijn doelen van de regio zijn het vertrekpunt voor een set van operationele doelstellingen en KPI’s. Een regio waar investeringen in onderzoek en innovatie achterblijven, krijgt vroeg of laat te maken met krimp. Vooral wanneer specialisatie en samenwerking tussen bedrijven middelmatig is. Gemeenten die genoodzaakt zijn te bezuinigen of hun reserves aan te spreken, kunnen op een bepaald moment urgente maatschappelijke opgaven minder voortvarend en slagvaardig aanpakken.

Dashboard verstedelijking

 

De keuze voor welke investeringen en maatregelen effectief zijn, wordt overgelaten aan het politieke en maatschappelijke debat. Een verandering in positieve zin van de KPI’s betekent dat beleidskeuzes en maatregelen werken. Als er geen verbetering optreedt, zal opnieuw moeten worden bekeken welke additionele investeringen en/of maatregelen gewenst zijn. In onderstaande tabel staan voorbeelden van KPI’s voor verschillende beleidsdomeinen.

 

Selectie van KPI’s is een hele puzzel. Van belang is dat indicatoren betrouwbaar en valide zijn en daadwerkelijk meten wat ze behoren te meten. De beschikbaarheid van goede data is daarvoor van belang. Indicatoren moeten voor de politiek acceptabel zijn en aansluiten bij beleidsambities. Voor het maatschappelijk draagvlak is de boodschap relevant die met de indicatoren wordt gecommuniceerd.

Wat mag u van Stedeling verwachten?

Stedeling kan u ondersteunen bij het uitwerken van kritische prestatie indicatoren voor het dashboard. Onze stijl en aanpak kenmerkt zich door:

  • Het snel doorgronden van complexe informatie;
  • Verbeeldingskracht en creatieve oplossingen;
  • Effectief leiding geven aan overleggen en werksessies;
  • Betrouwbaar, integer en een open communicatie;
  • Organiserend vermogen.

Wilt u meer weten of bent u direct enthousiast geworden? Neem dan contact op!