Duurzame verstedelijking

Duurzame regio

Duurzame ontwikkeling vraagt steeds vaker om samenhangende investeringen en maatregelen op het regionale schaalniveau. Een samenhangende aanpak is nodig van de economie, de kwaliteit van leven van bewoners, behoud en bescherming van natuurlijke systemen. De uitdagingen verschillen per regio.

Samenwerken in de regio

Bestuurlijke samenwerking in de regio is ook een uitdaging. Want er bestaat geen bestuurlijke autoriteit voor de regio. De regio is niet duidelijk afgebakend. Vanuit het perspectief van democratisch gelegitimeerde besluitvorming is een samenwerking tussen meerdere gemeenten het meest voor de hand liggend. Ervaringen met gemeentelijke herindelingen laten zien dat samenwerken in de regio op weerstand kan stuiten. Het ontbreekt vaak aan een eenduidig perspectief.

Duurzame verstedelijking met Stedeling

Het verhaal van de regio

Voor de regio zijn verschillende verhaallijnen te construeren. Verhaallijnen over economische vooruitgang, kwaliteit van leven en behoud en bescherming van de biodiversiteit. In de regio worden politiek-maatschappelijke discussies gevoerd in maatschappelijke instellingen en de media over beleid en uitvoering. Met het doel te komen tot consensus over het handelingsperspectief voor de economie, bestaanszekerheid, klimaatverandering en bescherming van de natuur.

De noodzaak van een transitie naar een koolstofarme economie wordt door steeds meer partijen onderschreven. Economische kerngebieden dienen uiteraard goed bereikbaar te blijven, maar zonder modernisering van de energie-infrastructuur verslechterd het vestigingsklimaat.

In onze samenleving is een tweedeling ontstaan. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met waar mensen vandaan komen. Mensen aan de onderkant van de samenleving wonen vaak in woonwijken met sociale achterstanden in woningen van mindere kwaliteit. De luchtkwaliteit is er vaak slechter. Er is een groeiende behoefte aan een samenlevingsmodel gebaseerd op rechtvaardigheid.

Vanwege het verdwijnen en de sterfte van soorten is de urgentie hoog om de afname van de biodiversiteit te stoppen. Voor Nederland is het handelingsperspectief het completeren van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN), het in stand houden van de biodiversiteit in beschermde natuurgebieden en werk maken van herstelmaatregelen.

Dashboard verstedelijking

Dashboard

Een dashboard met een beperkt aantal indicatoren kan bestuurders houvast geven en een kompas bieden bij het maken beleidskeuzes. Strategische lange-termijndoelen, zoals de transitie naar een koolstofarme economie en instandhouding van de biodiversiteit, zijn het vertrekpunt voor het formuleren van een set operationele tussendoelen. Met een beperkte set van indicatoren is het vervolgens mogelijk de voortgang naar het bereiken van lange-termijndoelen te volgen. Het lange termijn handelingsperspectief voor de regionale economie, kwaliteit van leven en behoud van de biodiversiteit is het uitgangspunt voor het definiëren van een set van indicatoren.

Wat mag u van Stedeling verwachten?

Stedeling kan u ondersteunen bij het uitwerken van kritische prestatie indicatoren voor het dashboard. Onze stijl en aanpak kenmerkt zich door:

  • Het snel doorgronden van complexe informatie;
  • Verbeeldingskracht en creatieve oplossingen;
  • Effectief leiding geven aan overleggen en werksessies;
  • Betrouwbaar, integer en een open communicatie;
  • Organiserend vermogen.

Wilt u meer weten of bent u direct enthousiast geworden? Neem dan contact op!