Dashboard duurzame stedelijke ontwikkeling

Stedelijke regio’s staan voor de opgave om meer woningen te bouwen en ruimte te maken voor bedrijven binnen bestaand stedelijk gebied. Die ambitie moet samengaan met andere ambities, zoals:
• Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving door meer groen en water aan te leggen in het openbaar gebied;
• Aardgasvrij maken van woonwijken en bedrijventerreinen;
• Realisatie van wind- en zonneparken, fietssnelwegen en lightrailverbindingen.

Zowel binnen als buiten het stedelijk kerngebied zijn er concurrerende ruimteclaims waarover bestuurders een knoop moeten doorhakken. Op voorhand is vaak niet duidelijk welke keuzes te prefereren zijn. Bovendien zijn er andere problemen die om een oplossing vragen, zoals een minder goed functionerende arbeidsmarkt, toenemende sociale ongelijkheid en achteruitgang van de staat van instandhouding van flora en fauna.


Dashboard als kompas en monitor

De complexiteit van de opgaven is enorm. Onzekerheid is troef vanwege de vele samenhangen tussen economische ontwikkeling, kwaliteit van leven en ecologische draagkracht. Een goed voorbeeld om dit te illustreren is de keuze tussen een compacte stedelijke ontwikkeling die het landschap en de natuur ontziet tegenover een meerkernige netwerkstad met veel ruimte voor groen- en waterstructuren. Welke van die twee oplossingen is het beste te combineren met kringlooplandbouw dichtbij de stad om te voorzien in voldoende voedsel voor de stedelingen? En gaat kringlooplandbouw wel of niet goed samen met wind- en zonneparken?

Een dashboard kan houvast bieden door de verschillende opgaven vanuit een breder perspectief te benaderen. Het dashboard dat wij voorstellen bestaat uit drie aparte delen, elk deel met een beperkte set indicatoren uitgedrukt in fysieke grootheden. De drie delen van het dashboard zijn:
• economisch vestigingsklimaat
• kwaliteit van leven
• ecologische draagkracht

De kunst en uitdaging is om voor elk deel de juiste indicatoren te selecteren die een signaleringswaarde hebben en handelingsperspectief bieden.

Lees het blog: “Welvaart in Nederland verkeert in onbalans“.

Indicatoren met handelingsperspectief

Om tijdig in te grijpen en bij te sturen wanneer eerder gemaakte keuzes toch anders uitpakken, zijn indicatoren nodig met een signaleringsfunctie. Voorbeelden zijn:
• Beschikbare ruimte voor nieuwvestiging van bedrijven
• Aandeel betaalbare sociale en tijdelijke huurwoningen
• Drinkwatergebruik
• Verkeersongevallen die leiden tot ziekenhuisopname en sterfte
• Omvang niet-herbruikbare afvalstromen
• Luchtkwaliteit en stikstofdepositie
• Elektriciteitsverbruik en CO2-emissie
• Staat van instandhouding flora en fauna

Wat mag u van ons verwachten?

Stedeling kan u ondersteunen bij het uitwerken van het dashboard. Onze stijl en aanpak kenmerkt zich door:
• Het snel doorgronden van complexe informatie;
• Verbeeldingskracht en creatieve oplossingen;
• Effectief leiding geven aan overleggen en werksessies;
• Betrouwbaar, integer en een open communicatie;
• Organiserend vermogen.