Duurzame stad

Transitie van de bestaande naar een duurzame stad is dé uitdaging

De uitdaging is veelzijdig: de stad klimaatbestendig maken en energieneutraal, faciliteren van elektrisch vervoer en het versterken van het groenblauwe netwerk. De huidige praktijk laat al veel goede voorbeelden zien van slimme ruimtelijke oplossingen, toepassing van innovatieve technologie en verdienmodellen. Verbinden van mensen binnen en buiten de organisatie is daarbij een belangrijke succesfactor.

De praktijk is vaak weerbarstig. In de bestaande stad is de fysieke ruimte beperkter en financiering complexer. Wet- en regelgeving kunnen beperkingen opleveren. Ook zijn er andere belangen om rekening mee te houden, zoals het bieden van betaalbare woonruimte. Bestuurders, private partijen, maatschappelijke organisaties en burgers hebben vaak verschillende opvattingen over de gewenste oplossingsrichting en maatregelen. Goede communicatie is essentieel voor het creëren van draagvlak.

Energietransitie

Essentieel is het realiseren van een forse energiebesparing in de gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit. Daarnaast komt het aan op het benutten van de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie. Die mogelijkheden zijn begrensd. Sommige energie-opties hebben te maken met maatschappelijke weerstand, met regelgeving die minder ruimte biedt of met technische en financiële beperkingen. Enige realiteitszin is nodig bij het maken van keuzes. Energieneutraal is een mooie ambitie, maar de vraag is of die ambitie op gemeentelijk niveau is te realiseren.

Klimaatadaptatie

Gemeenten gaan aan de slag met de klimaatstresstest. Die moet uitwijzen waar er risico’s zijn op wateroverlast. Wateroverlast is niet de enige bedreiging. Ook droogte en hittestress hebben gevolgen voor gezondheid en leefomgeving. Om die bedreigingen het hoofd te bieden zijn investeringen nodig in de (ondergrondse) ruimte, infrastructuur en gebouwde omgeving. Verdichten van de bestaande stad kan strijdig zijn met de ambitie klimaatbestendig. Hoge grondprijzen belemmeren de mogelijkheden voor groen en waterberging in de stad. Kortom, er wordt creativiteit gevraagd!

Gezonde leefomgeving

Stedelijk wegverkeer gaat gepaard met geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en onveilige verkeerssituaties. Dit leidt tot ziekteverzuim, ziekenhuisopname en vroegtijdige sterfte. Er moet meer ruimte komen voor groen en veilige fietspaden. Groendaken en -gevels doen het goed voor de beeldkwaliteit, maar voor een aangenamer microklimaat in de stad zijn meer bomen en groengebieden nodig. Daarnaast komt het aan op het beschermen van stille gebieden in de stad. De ambitie energieneutraal gaat goed samen met die van gezond wonen door verbetering van wooncomfort en stiller, schoner wegverkeer.

Circulair bouwen

Vernieuwen van de bestaande woningvoorraad betekent niet alleen oog hebben voor een betere energieprestatie. Ook de milieuprestatie kan beter met de toepassing van natuurlijke en gezonde materialen. Modulair bouwen vergroot de mogelijkheden om gebouwen aan te passen aan toekomstige eisen. Dat bespaart waardevolle grondstoffen en materialen. Een toekomstbestendige woningvoorraad is niet alleen energie- en klimaatneutraal, maar ook flexibel en aanpasbaar.

Wat kan Stedeling bieden?

Gemeenten met ambitie beschikken over een duurzaamheidsvisie en duurzaamheidsprogramma. Voor het realiseren van ambities is een goede samenwerking en onderling vertrouwen tussen interne en externe partijen essentieel. Het delen van kennis en informatie is een voorwaarde voor het vinden van creatieve oplossingen. Ik kan u daarbij ondersteunen. Met mijn brede expertise en communicatieve vaardigheden ben ik een deskundige en betrouwbare gesprekspartner die de creativiteit weet aan te boren.

Wat levert het op?

Een deskundig netwerk van experts binnen en buiten uw organisatie die met elkaar de samenwerking aangaan om de ambities op het gebied van energie en duurzaamheid te realiseren.