Duurzame stad

Als gevolg van klimaatverandering en het schaarser worden van grondstoffen ziet de stad zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en dilemma’s. Energietransitie en klimaatadaptatie betekenen nog meer druk op de binnenstedelijke openbare ruimte en het buitengebied:

 • Woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen voorzien van duurzame elektriciteit en warmte vraagt om aanleg van warmtenetten en verzwaring van elektriciteitsnetten in ondergrondse leidingstroken in openbaar gebied.
 • De stad weerbaar maken tegen wateroverlast en verdroging vraagt om ruimte voor groen- en waterstructuren in en om de stad.
 • De mobiliteit slimmer en schoner organiseren vraagt om ruimte voor veilige en comfortabele fiets(snel)wegen, lightrail-infrastructuur, aparte stroken voor bus en taxi, en laadinfrastructuur.
 • De energievoorziening fossielvrij maken vraagt om ruimte voor wind- en zonneparken op geschikte locaties in het buitengebied.

Tegelijk met deze opgaven is er ruimte nodig voor nieuwe woningen en bedrijfslocaties, bij voorkeur binnenstedelijk. Strategieën om die ambities mogelijk te maken zijn: meer hoogbouw, functies ondergronds realiseren, verdichten bij ov-knooppunten, transformeren/revitaliseren van bedrijventerreinen.

Energietransitie

Gemeenten maken plannen om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Bij die keuze spelen kosten en betaalbaarheid een belangrijke rol. Op hoofdlijnen ziet de aanpak er als volgt uit:

 • Woningen en kantoren die met weinig kosten goed zijn te isoleren worden elektrisch verwarmd met warmtepompen en warmtekoudeopslagsystemen.
 • Woningen, kantoren en bedrijfsgebouwen die minder goed zijn te isoleren, worden aangesloten op een warmtenet.

Deze aanpak kent verschillende dilemma’s:

 • in de zomer neemt de vraag naar koeling toe en zachtere winters betekenen minder vraag naar warmte, waardoor een mix van energie-opties nodig is;
 • luchtwarmtepompen produceren geluid, wat bij een toepassing op grotere schaal gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving;
 • op hoogbouwlocaties is minder dakoppervlak beschikbaar voor zonnepanelen;
 • onvoldoende geschikte locaties voor wind- en zonneparken in gemeenten met veel bos- en natuurgebied en/of met weinig buitengebied.

Voor meer informatie over energietransitie bij gebiedsontwikkeling:
https://www.gebiedsontwikkeling.nu/dossiers/dossier-energietransitie/

Voor meer informatie over energietransitie en Omgevingswet:
https://www.platform31.nl/publicaties/energietransitie-versnellen-met-de-omgevingswet

Duurzame bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie, omdat ze ruimte bieden aan energieactiviteiten die hinder veroorzaken vanwege geluid, geur, externe veiligheidsrisico’s en luchtkwaliteit. Voorbeelden zijn:

 • windturbines langs de randen;
 • kleinschalige windturbines op daken;
 • biomassa-installaties die groengas en/of warmte produceren;
 • opslag van waterstof en groengas;
 • rioolwaterzuiveringsbedrijven die restwarmte leveren.
 • installatie voor onttrekking van aardwarmte (geothermie).

Bedrijventerreinen zijn ook geschikte locaties voor snellaadstations en inductieladen en kunnen als hub functioneren voor elektrische stadsdistributie. Daarnaast is er veel geschikt dakoppervlak beschikbaar voor zonnepanelen. Gelet op de grote diversiteit aan energieactiviteiten biedt een bedrijventerrein een goede uitgangssituatie voor systeemintegratie.

Wat u van ons mag verwachten?

Stedeling kan u ondersteunen bij het opstellen van een plan van aanpak om initiatieven te stimuleren ter bevordering van de energietransitie. In het plan van aanpak besteden we ook aandacht aan andere opgaven, zoals klimaatadaptie, circulaire bouwen, bereikbaarheid en zorgvuldig ruimtegebruik. Wij combineren een brede inhoudelijke kennis met procesvaardigheden en persoonlijke skills:

 • Communicatief: effectief leiding geven aan overleggen/werksessies, de vraag achter de vraag helder krijgen, goed luisteren, helder presenteren en rapporteren;
 • Scherpe analyses: complexe informatie snel doorgronden, snel de kern van een probleem signaleren, strategische opgaven vertalen naar concrete doelen, intuïtief weten welke oplossingen werken;
 • Creatief: signaleren en benutten van kansen, verbeeldingskracht, open staan voor verschillende oplossingen voor een probleem;
 • Sociaal vaardig: goed inlevingsvermogen, op samenwerking gericht, betrokken, betrouwbaar en integer;
 • Organiserend vermogen: overzicht houden over een project, resultaatgericht, anderen enthousiasmeren, projectdoelen vertalen in een concreet plan van aanpak.