Milieueffectrapportage laten opstellen?

Milieueffectrapportage

Het milieu is van groot belang voor ons allen. Daarom is het ook belangrijk om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming op te nemen bij een plan of project. Bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg of een windturbinepark. De milieueffectrapportage brengt de verwachte gevolgen van het project in kaart. Ook de alternatieve oplossingen worden in de m.e.r. opgenomen. Met deze rapportage wint u aan kwaliteit door bij de start, in de notitie reikwijdte en detailniveau, aandacht te besteden aan:

 • De verwachtingen van initiatiefnemer, bevoegd gezag en belanghebbenden;
 • Essentiële vragen die het m.e.r. moet beantwoorden;
 • Relevante kennis-issues en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding);
 • De politieke dilemma’s die een rol spelen bij bestuurlijke afwegingen;
 • De wijze van participatie.
Milieueffectrapportage opstellen met Stedeling

 

Steeds vaker blijkt dat burgers, natuur- en milieuorganisaties en universiteiten beschikken over waardevolle unieke kennis. Het is in het belang van de kwaliteit van milieueffectrapportage om die kennis te betrekken bij de m.e.r.-procedure.

Lees meer in de blog; ‘Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van m.e.r.?

Concretisering milieugebruiksruimte met milieueffectrapportage

Een heldere afbakening van de milieugebruiksruimte is een voorwaarde voor het sneller en beter kunnen besluiten over toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De voordelen zijn:

 • Minder onderzoekslasten;
 • Betere aansluiting op het primaire proces van omgevingsvisie en -plan;
 • Transparante beoordeling van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving;
 • Aanknopingspunten voor monitoring en evaluatie.

Lees meer over concretisering milieugebruiksruimte

Omgevingseffectrapportage (OER)

De Omgevingswet stelt vier verbeterdoelen. Een integrale omgevingseffectrapportage draagt bij aan die verbeterdoelen. Bestuurders kunnen met die informatie:

 • De inzichtelijkheid vergroten van de effecten voor de omgeving;
 • De samenhang zichtbaar maken tussen nieuwe maatschappelijke activiteiten en hun gevolgen voor milieu, gezondheid en economie;
 • Bestuurlijke afwegingen maken tussen investeren in strategische voorraden of ingrijpen in de stromen (effecten) die voorraden doen verminderen;
 • Sneller en beter besluiten over bestuurlijke dilemma’s.
Milieueffectrapportage met Stedeling

 

Lees ook de blog; “Van milieu naar omgevingseffectrapportage” en de blog; ”Dashboard als duurzaam kompas voor stedelijke regio’s”.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies en de werkwijze van de Commissie voor de m.e.r. lees de volgende factsheets: Omgevingsvisie en milieueffectrapportage (PDF) en Advies van de commissie m.e.r (PDF).

Wat kan Stedeling bieden bij een milieueffectrapportage?

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Opstellen aanmeldnotitie stedelijke ontwikkelingsprojecten;
 • Opstellen notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r.;
 • Uitvoeren plan-m.e.r.-beoordeling;
 • Adviseren over plan-m.e.r.-plicht omgevingsvisie en -plan;
 • Inhoudelijke beoordeling van milieueffectrapportages;
 • Het overleg met de Commissie voor de m.e.r.

Wat levert een milieurapportage op?

Een goed leesbaar m.e.r. Het m.e.r geeft inzicht in de belangrijkste dilemma’s en milieugevolgen. U krijgt inzicht in de relevante bestuurlijke afwegingen, waardoor u sneller en beter tot een afgewogen besluit kan komen.

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen over milieueffectrapportage zie: https://www.toets-online.nl