Milieueffectrapportage laten opstellen?

Milieueffectrapportage

Milieueffectrapportage brengt de verwachte gevolgen van het project in kaart. Ook de alternatieve oplossingen worden in de m.e.r. opgenomen. Met deze rapportage wint u aan kwaliteit door bij de start, in de notitie reikwijdte en detailniveau, aandacht te besteden aan:

 • De verwachtingen van initiatiefnemer, bevoegd gezag en belanghebbenden;
 • Essentiële vragen die het m.e.r. moet beantwoorden;
 • Relevante kennis-issues en het belang van gezamenlijk feitenonderzoek (joint fact finding);
 • De politieke dilemma’s die een rol spelen bij bestuurlijke afwegingen;
 • De wijze van participatie.
Milieueffectrapportage opstellen met Stedeling

 

Steeds vaker blijkt dat burgers, natuur- en milieuorganisaties en universiteiten beschikken over waardevolle unieke kennis. Het is in het belang van de kwaliteit van milieueffectrapportage om die kennis te betrekken bij de m.e.r.-procedure.

Lees meer in de blog; ‘Wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van m.e.r.?

Milieueffectrapportage met Stedeling

 

Lees ook de blog; “Van milieu naar omgevingseffectrapportage” en de blog; ”Dashboard als duurzaam kompas voor stedelijke regio’s”.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies en de werkwijze van de Commissie voor de m.e.r. lees de volgende factsheets: Omgevingsvisie en milieueffectrapportage (PDF) en Advies van de commissie m.e.r (PDF).

Wat kan Stedeling bieden bij een milieueffectrapportage?

Wij kunnen u ondersteunen bij:

 • Opstellen aanmeldnotitie stedelijke ontwikkelingsprojecten;
 • Opstellen notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r.;
 • Uitvoeren plan-m.e.r.-beoordeling;
 • Adviseren over plan-m.e.r.-plicht omgevingsvisie en -plan;
 • Inhoudelijke beoordeling van milieueffectrapportages;
 • Het overleg met de Commissie voor de m.e.r.

Voor meer informatie en actuele ontwikkelingen over milieueffectrapportage zie: https://www.toets-online.nl