Milieueffectrapportage

M.e.r.: van plantoetser naar kennismakelaar

Het integraal beoordelen van plannen en projecten op hun bijdrage aan de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie gaat gepaard met meer onzekerheden. Overheid en adviesbureau hebben niet meer het primaat op alle kennis. Steeds vaker blijkt dat burgers, natuur- en milieuorganisaties en universiteiten beschikken over waardevolle unieke kennis. De rol van milieueffectrapportage is om die kennis te betrekken bij de m.e.r.-procedure. Ook kan m.e.r. meerwaarde leveren door aan de voorkant meer aandacht te hebben voor de vragen van bestuurders, initiatiefnemers en maatschappelijke partners. Inventariseren van concrete onderzoeksvragen en toelichten op welke wijze die vragen beantwoord gaan worden, draagt bij aan de betrouwbaarheid en transparantie van het m.e.r.-onderzoek. Door de notitie reikwijdte en detailniveau op deze wijze te gebruiken, zijn er goede aanknopingspunten voor participatie.

Concretisering milieugebruiksruimte

Met een goede afbakening van de milieugebruiksruimte zijn toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen eenvoudiger, sneller en beter te beoordelen. Met die aanpak worden de onderzoekslasten beperkt. Bij milieueffectrapportage van strategische plannen gaat het steeds minder om het vergelijken van alternatieven. Die aanpak sluit niet meer aan op het proces en de procedure van omgevingsvisies en plannen. Het verkennen van strategische keuzes willen provincies en gemeenten in eigen hand houden. Om die reden is het inzichtelijk maken van de milieugebruiksruimte een strategie die beter past en aansluit bij het proces van omgevingsvisie en plan. Hiermee kunnen de strategische keuzes van het plan worden beoordeeld op hun gevolgen voor kwetsbare waarden, omgevingskwaliteiten en ecologische voorraden. Ook biedt deze aanpak goede aanknopingspunten voor monitoring en evaluatie. Lees meer over concretisering milieugebruiksruimte.

Omgevingseffectrapportage (OER)

De ambitie van milieueffectrapportage is bij te dragen aan het concreet maken van de energietransitie, klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit. Deze opgaven hangen met elkaar samen en hebben niet alleen gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Ook zijn er vergaande implicaties voor het economische vestigingsklimaat en kwaliteit van leven. Goede voorbeelden zijn de uitbreiding van (regionale) luchthavens in samenhang met de woningbouwopgave en bescherming van de gezondheid. In het Groene Hart staan bestuurders voor de keuze om duurzame oplossingen te realiseren voor de woningbouwopgave, landbouw en natuur vanwege bodemdaling. Met milieueffectrapportage zijn integrale afwegingen mogelijk door te focussen op essentiële voorraden voor het economisch vestigingsklimaat, kwaliteit van leven en ecologische draagkracht. Bestuurders kunnen met die informatie afwegingen maken tussen investeren in strategische voorraden of ingrijpen in de stromen die voorraden doen verminderen. 

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

Een aanmeldnotitie (m.e.r.-beoordeling) is vaak de eerste stap die u moet nemen om een stedelijk ontwikkelingsproject tot een goed einde te brengen. Een goed leesbare bondige notitie is wat u nodig heeft. Stedeling kan u daarbij ondersteunen, want:
• Helder en bondig schrijven is een vaardigheid die o.a. blijkt uit onze publicaties en columns;
• Wij lezen en schrijven snel, zodat een notitie doorgaans niet meer dan 2-3 dagen tijd vraagt;
• Met onze jarenlange ervaring (o.a. als projectleider m.e.r.) geven wij u snel inzicht in mogelijke risico’s en knelpunten;
• We hebben ruime ervaring met milieuadvisering over ruimtelijke plannen bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten;
• We onderhouden een goede relatie met de Commissie voor de m.e.r.

Voor meer informatie over aanmeldnotitie stedelijk ontwikkelingsproject.

Wat kan Stedeling bieden?

Met onze jarenlange ervaring als projectleider en adviseur milieueffectrapportage kunnen wij ondersteunen bij:
• het opstellen van een aanmeldnotitie voor stedelijke ontwikkelingsprojecten;
• het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau plan-m.e.r.;
• het uitvoeren van een plan-m.e.r.-beoordeling;
• adviseren over de plan-m.e.r.-plicht voor omgevingsvisies en plannen;
• het inhoudelijk beoordelen van milieueffectrapportages;
• het overleg met de Commissie voor de m.e.r.

Wat levert het op?

Het MER is beter afgestemd op het proces en de procedure van omgevingsvisie en plan. Het MER geeft inzicht in de milieugebruiksruimte voor nieuwe projecten en activiteiten. Met die aanpak zijn projecten en activiteiten eenvoudiger en sneller te beoordelen. Er zijn ook minder onderzoekslasten. Bovendien heeft u goede aanknopingspunten voor het monitoren van beleid en projecten.