M.e.r.-beoordeling

Een m.e.r.-beoordeling is verplicht voor activiteiten die vermeld staan in bijlage D van het Besluit m.e.r. en waarover een besluit wordt genomen bij een herziening van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Het doel van de m.e.r.-beoordeling is onderzoeken of er mogelijk sprake is van belangrijke nadelige milieugevolgen.

M.e.r.-beoordeling / Aanmeldnotitie
In de praktijk kunnen zich de volgende situaties voordoen:
• De activiteit heeft een omvang/capaciteit boven de drempelwaarde van het Besluit m.e.r. Wanneer de conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke milieugevolgen niet zijn uit te sluiten, is een MER nodig.
• De activiteit heeft een omvang beneden de drempelwaarde. Dan dient een zogenoemde aanmeldnotitie te worden opgesteld met een onderbouwing dat belangrijke milieugevolgen zijn uit te sluiten, al dan niet na het treffen van mitigerende maatregelen.
• Wanneer er geen belangrijke milieugevolgen zijn, kan in beide gevallen worden volstaan met een m.e.r.-beoordelingsbesluit. Dit besluit kan als bijlage wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning.

Het besluit over de m.e.r.-beoordeling / aanmeldnotitie staat open voor bezwaar en beroep in samenhang met het besluit over het bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Om die reden is het van belang om zorgvuldig en helder te motiveren waarom het initiatief niet m.e.r.-plichtig is.

Meer informatie over de m.e.r.-beoordeling is te vinden op de website van de Commissie voor de m.e.r. en het Kenniscentrum InfoMil.

https://www.commissiemer.nl/documenten/00000240.pdf
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/praktijkhandreiking/beoordeling-vorm/beoordeling/

Stedelijke ontwikkelingsproject
Bij een stedelijk ontwikkelingsproject gaat het om de aanleg, wijziging of uitbreiding van woningen, voorzieningen als winkelcentra en parkeerterreinen, kantoorruimten. Een m.e.r.-beoordeling is verplicht voor omvangrijke projecten boven 100 hectare, 2.000 woningen of 200.000 m2 bvo. Tegenwoordig zijn stedelijke ontwikkelingsprojecten niet meer van deze omvang. Een projectontwikkelaar/initiatiefnemer die een stedelijk ontwikkelingsproject wil realiseren zal doorgaans een aanmeldnotitie moeten opstellen. Uit jurisprudentie blijkt dat ook voor stedelijke ontwikkelingsprojecten van geringe omvang het opstellen van een aanmeldnotitie een verplicht onderdeel is van de procedure.

Als handreiking bij het opstellen van de aanmeldnotitie vindt u hier een checklist met een beschrijving van de aspecten die in ieder geval aan bod moeten komen. Lees meer: checklist aanmeldnotitie

Lees ook het blog: “Onzinnig gedoe om stedelijke ontwikkelingsprojecten“.

Wat u van Stedeling mag verwachten?
Stedeling kan u ondersteunen bij het opstellen van een goed leesbare bondige aanmeldnotitie, want:
• helder en bondig schrijven is een vaardigheid die o.a. blijkt uit onze publicaties en columns;
• we lezen en schrijven snel, zodat een notitie doorgaans niet meer dan 2-3 dagen tijd vraagt;
• met onze ervaring geven wij u snel inzicht in de risico’s en knelpunten van uw initiatief;
• wij hebben ruime ervaring met milieuadvisering over ruimtelijke plannen bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten;
• we onderhouden een goede relatie met de Commissie voor de m.e.r.

Wat levert het u op?
Een goed leesbare en helder onderbouwde m.e.r-beoordeling of aanmeldnotitie, waarmee u met vertrouwen door de procedure komt.