Aardgasvrij wonen met Stedeling

Mer-beoordeling

Een mer-beoordeling is verplicht voor projecten die vermeld staan in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Bijlage V bevat een overzicht van de projecten (kolom 1), waarvoor een directe mer-plicht geldt (kolom 2) of waarvoor een mer-beoordelingsplicht geldt (kolom 3) en de relevante besluiten die van toepassing zijn (kolom 4).

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. samengevoegd in bijlage V van het Omgevingsbesluit. Het onderscheid tussen een vormvrije en verplichte mer-beoordeling is komen te vervallen. De plandrempels zijn verdwenen. Ook is een apart mer-beoordelingsbesluit niet meer nodig. Het mer-beoordelingsbesluit kan worden toegelicht en gemotiveerd in het besluit over het omgevingsplan, de omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit of een ander wettelijk besluit dat van toepassing is. De mer-beoordeling kan als bijlage worden toegevoegd.

Hoe zit het met de m.e.r. beoordeling?

Mer-beoordeling/ Aanmeldnotitie

Het doel van de mer-beoordeling is onderzoeken of het project mogelijk leidt tot aanzienlijke milieugevolgen. Hiertoe dient de initiatiefnemer een aanmeldnotitie aan te leveren. De aanmeldnotitie geeft aan de hand van de criteria van bijlage III van de Europese mer-richtlijn een beschrijving van:

  • De kenmerken van het project;
  • De locatie van het project;
  • De potentiële milieugevolgen van het project.

Als er potentiële effecten zijn, bevat de aanmeldnotitie informatie over de mitigerende maatregelen die kunnen worden genomen om die effecten te verminderen. Deze mitigerende maatregelen dienen te worden vastgelegd in het omgevingsplan of de omgevingsvergunning. De uitvoering van deze maatregelen is daarmee wettelijk geborgd. Het besluit over de mer-beoordeling staat open voor bezwaar en beroep. Om die reden is het van belang om zorgvuldig en helder te motiveren waarom voor het project geen MER nodig is.

Meer informatie over de m.e.r.-beoordeling is te vinden op de website van de Commissie voor de mer.

Stedelijk ontwikkelingsproject

Een stedelijk ontwikkelingsproject staat in bijlage V van het Omgevingsbesluit vermeld onder de categorie Infrastructuur en ruimte (J11). Een mer-beoordeling is verplicht voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van woningen, winkelcentra en parkeerterreinen. Ook kleinschalige detailhandel en horeca kunnen onderdeel zijn van een stedelijk ontwikkelingsproject. Bij een stedelijk ontwikkelingsproject gaat het altijd om een fysieke uitbreiding van het te bebouwen oppervlak en aantal wooneenheden. Een renovatie van een bestaand gebouw is geen stedelijk ontwikkelingsproject, maar een zogenoemd kruimelgeval.

In bijlage V van het Omgevingsbesluit staat bij een stedelijk ontwikkelingsproject in kolom 4 het omgevingsplan genoemd als wettelijk besluit. In plaats van het omgevingsplan kan de mer-beoordeling ook onderdeel zijn van het besluit over de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (bopa).

Als handreiking bij het opstellen van de aanmeldingsnotitie vindt u hier een checklist met een beschrijving van de aspecten die in ieder geval aan bod moeten komen. Lees meer: checklist aanmeldnotitie

Wat u van Stedeling mag verwachten?

Stedeling kan u ondersteunen bij het opstellen van een goed leesbare bondige aanmeldnotitie, want:

  • helder en bondig schrijven is een vaardigheid die o.a. blijkt uit onze publicaties en columns;
  • we lezen en schrijven snel, zodat een notitie doorgaans niet meer dan 2-3 dagen tijd vraagt;
  • met onze ervaring geven wij u snel inzicht in de risico’s en knelpunten van uw initiatief;
  • wij hebben ruime ervaring met milieuadvisering over ruimtelijke plannen bij gemeenten, provincies en omgevingsdiensten;
  • we onderhouden een goede relatie met de Commissie voor de m.e.r.

Wat levert een M.e.r.-beoordeling u op?

Een goed leesbare en helder onderbouwde m.e.r-beoordeling of aanmeldnotitie, waarmee u met vertrouwen door de procedure komt.