Bruidsschat; juridische regels over milieubelastende activiteiten

Bruidsschat

Wij gaan graag met u in gesprek over het op maat maken van de bruidsschatregels voor het omgevingsplan. Hiervoor maken wij gebruik van onze ervaring bij o.a. de gemeenten Amersfoort en Rotterdam.

De bruidsschat bevat een grote diversiteit aan juridische regels voor lokaal milieubelastende activiteiten. Lokaal milieubelastende activiteiten zijn o.a. het houden van landbouwhuisdieren, mestopslag, horeca-activiteiten (festiviteiten, cafetaria), voedingsmiddelenbedrijven, aanleg bodemenergiesysteem, windturbines, lozen van afvalwater, benzinestations, sportvelden (lichthinder).

Juridische regels zijn te onderscheiden in algemene regels, meldings- en informatieplichten, maatwerkregels en -voorschriften, vergunningvereisten, zorgplichten. Het gaat om:

  • Regels die voorwaarden stellen aan milieubelastende activiteiten met het oog op de bescherming van milieu, gezondheid en veiligheid;
  • Regels voor bouwen, bouwwerken en monumenten;
  • De (afstand)normen van bronnen (geluid, geur, externe veiligheidsrisico’s) tot geluid- en geurgevoelige en (zeer) kwetsbare gebouwen;
  • Regels voor milieu- en akoestisch onderzoek;
  • Regels over wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de regels;
  • Invulling geven aan de specifieke zorgplicht.

De gemeente kan binnen bepaalde grenzen keuzes maken om die regels over te nemen, aan te passen of te schrappen. Het adequaat beoordelen van die regels vraagt om meer dan alleen juridische kennis. Specialistische kennis en ervaring is nodig van een groot aantal disciplines binnen de gemeente, omgevingsdienst, veiligheidsregio en het waterschap. Effectief projectmanagement en multidisciplinaire samenwerking zijn voorwaarden voor een goed resultaat.

Lees hier meer over de bruidsschat van de omgevingswet.

Bruidsschat beoordelen?

Integrale aanpak

We kiezen voor een brede integrale aanpak, waarbij vakspecialisten, juristen, toezichthouders, handhavers en vergunningverleners van de gemeente en van omgevingsdienst, veiligheidsregio en waterschap worden betrokken. We organiseren kleine multidisciplinaire werkgroepen voor bepaalde thema’s: bouwwerken, bodem, geluid en geur etc. Hierdoor maken we het niet te complex, houden we overzicht en is het mogelijk om snel en efficiënt te werken.

Bruidsschat is een onderdeel van de omgevingswet

 

Primair gaat het bij het beoordelen van de bruidsschatregels om het beantwoorden van de vraag: is het stellen van regels in het omgevingsplan een effectieve oplossing voor het voorkomen en terugdringen van knelpunten en risico’s in de fysieke leefomgeving.

Voor het beoordelen van de regels hanteren we de volgende criteria:

1. Zijn de regels noodzakelijk voor de bescherming van de fysieke leefomgeving?
2. Zijn de regels te handhaven?
3. Zijn er andere instrumenten die knelpunten en risico’s in de fysieke leefomgeving effectiever aanpakken?
4. Bieden de regels voldoende ruimte voor maatwerk?
5. In hoeverre kan een meldplicht of specifieke zorgplicht waarborgen bieden?
6. Corresponderen de regels met het gemeentelijk beleid?
7. Wat zijn de implicaties van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)?
8. Wat zijn de gevolgen voor bestuurs-, administratieve en uitvoeringslasten?

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) bevat instructieregels die gevolgen hebben voor de bruidsschatregels. Het gaat bijvoorbeeld om een ander gebruik van begrippen, zoals geluid- en geurgevoelige objecten, kwetsbare objecten. Deze begrippen moeten worden aangepast in geluid- en geurgevoelige gebouwen. Voor externe veiligheidsrisico’s wordt onderscheid gemaakt tussen zeer kwetsbare, kwetsbare en beperkte kwetsbare gebouwen. Voor het bouwen op licht verontreinigde grond gaat het om bodemgevoelige gebouwen en locaties.