Omgevingsplan laten ontwikkelen?

Omgevingsplan

We gaan graag met u in gesprek over de structuur en samenstelling van het Omgevingsplan. Voor het ontwerpen van het omgevingsplan is een heldere structuur nodig. Een structuur die gebaseerd is op:

1. een gebiedsindeling die gedetailleerd of globaal van aard is;
2. een set van algemene regels of open beleidsregels.

Bij die keuze spelen overwegingen van rechtszekerheid en flexibiliteit een rol. Het gaat in essentie om het vinden van een goede balans tussen een herkenbare gebiedsindeling, het juiste detailniveau en een goede mix van algemene en open beleidsregels.

Omgevingsplan met Stedeling

Evenwichtig toedelen van functies

Een heldere structuur is een voorwaarde voor het evenwichtig toedelen van functies (en activiteiten) aan locaties / gebieden. En het stellen van regels die daarvoor nodig zijn. In een gebied spelen verschillende belangen (gezondheid, externe veiligheid, energie) die moeten worden meegewogen. Het meewegen van verschillende belangen en dat vertalen naar een set van algemene en open beleidsregels vraagt om een systematiek. Een systematiek die onderscheid maakt tussen gebieden, functies, activiteiten en waarden/kwaliteiten.

Omgevingsplan: een systematiek van gebieden functies, activiteiten en waarden/kwaliteiten

Binnen een functie zijn meerdere activiteiten te onderscheiden. Bij het al dan niet toelaten van combinaties van functies en activiteiten gaat het om een afweging tussen behouden, beschermen of benutten van waarden en kwaliteiten in een gebied. In een beschermd gebied gelden vaker meetbare (wettelijke) normen. In een transformatiegebied ligt het meer voor de hand om open beleidsregels toe te passen, omdat er dan meer mogelijkheden zijn voor maatwerk. Algemene regels en middelvoorschriften geven vooraf duidelijkheid aan initiatiefnemers over de ruimte die zij krijgen. Doelvoorschriften geven meer keuzeruimte aan initiatiefnemers en kunnen innovatie uitlokken.

Wat kan Stedeling bieden?

Met het aanreiken van deze structuur en systematiek kunnen wij met uw medewerkers en het bestuur de uitgangspunten verkennen voor het omgevingsplan. Dit doen we stapsgewijs in creatieve werksessies van wisselende samenstelling. Wij organiseren en begeleiden deze sessies en zorgen voor een plezierige samenwerking in een goede sfeer.

Wat levert het op?

U krijgt duidelijkheid over de gebiedsindeling voor het omgevingsplan en hoe binnen een gebied voor diverse functies invulling kan worden gegeven aan algemene regels, doel- en middelvoorschriften, en open beleidsregels. De gekozen uitgangspunten voor het evenwichtig toedelen van functies aan een gebied kunnen worden getoetst in een gebied waarvoor een omgevingsplan wordt opgesteld.