Omgevingsplan laten ontwikkelen?

Omgevingsplan

Hulp bij Omgevingsplan van Stedeling

We gaan graag met u in gesprek over de structuur en samenstelling van het Omgevingsplan. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

In het omgevingsplan staan alle gemeentelijke regels opgesteld over activiteiten welke gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke omgeving. Het plan moet daarbij voor het gehele grondgebied vermelden welke functie bepaalde locaties hebben. Functies geven aan wat er op een locatie mogelijk is aan gebruik, waar de locatie voor bedoeld is en wat voor locatie het is. Denk aan een monument of waterkering. Gemeenten hebben tot eind 2029 om een dergelijk plan op te stellen.

Structuur van omgevingsplan

Voor het ontwerpen van het omgevingsplan is een heldere structuur nodig. Een structuur die gebaseerd is op:

1. een gebiedsindeling die gedetailleerd of globaal van aard is;
2. een set van algemene regels of open beleidsregels.

Bij die keuze spelen overwegingen van rechtszekerheid en flexibiliteit een rol. Het gaat in essentie om het vinden van een goede balans tussen een herkenbare gebiedsindeling, het juiste detailniveau en een goede mix van algemene en open beleidsregels.

Omgevingsplan met Stedeling

Overeenstemming voor omgevingsplan is hele opgave

Overeenstemming bereiken binnen de ambtelijke organisatie is een hele opgave, omdat RO- en VTH-juristen, toezichthouders en stedenbouwers niet dezelfde opvattingen hebben over nut, noodzaak en detailniveau van regelgeving in het omgevingsplan. Binnen de gemeente bestaan er verschillen tussen een meer principiële en pragmatische houding tegenover het stellen van regels. Hetzelfde geldt voor bestuurders die verschillend staan tegenover het belang van rechtszekerheid en flexibiliteit.

Structuur en systematiek als voorwaarde

Een heldere structuur is een voorwaarde voor het evenwichtig toedelen van functies (en activiteiten) aan locaties / gebieden. En het stellen van regels die daarvoor nodig zijn. In een gebied spelen verschillende belangen (gezondheid, externe veiligheid, energie) die moeten worden meegewogen. Het meewegen van verschillende belangen en dat vertalen naar een set van algemene en open beleidsregels vraagt om een systematiek. Een systematiek die onderscheid maakt tussen gebieden, functies, activiteiten en waarden/kwaliteiten.

Omgevingsplan: een systematiek van gebieden functies, activiteiten en waarden/kwaliteiten

Binnen een functie zijn meerdere activiteiten te onderscheiden. Bij het al dan niet toelaten van combinaties van functies en activiteiten gaat het om een afweging tussen behouden, beschermen of benutten van waarden en kwaliteiten in een gebied. In een beschermd gebied gelden vaker meetbare (wettelijke) normen. In een transformatiegebied ligt het meer voor de hand om open beleidsregels toe te passen, omdat er dan meer mogelijkheden zijn voor maatwerk. Algemene regels en middelvoorschriften geven vooraf duidelijkheid aan initiatiefnemers over de ruimte die zij krijgen. Doelvoorschriften geven meer keuzeruimte aan initiatiefnemers en kunnen innovatie uitlokken.

Wat kan Stedeling bieden?

Met het aanreiken van deze structuur en systematiek kunnen wij met uw medewerkers en het bestuur de uitgangspunten verkennen voor het omgevingsplan. Dit doen we stapsgewijs in creatieve werksessies van wisselende samenstelling. Wij organiseren en begeleiden deze sessies en zorgen voor een plezierige samenwerking in een goede sfeer.

Wat levert het op?

U krijgt duidelijkheid over de gebiedsindeling voor het omgevingsplan en hoe binnen een gebied voor diverse functies invulling kan worden gegeven aan algemene regels, doel- en middelvoorschriften, en open beleidsregels. De gekozen uitgangspunten voor het evenwichtig toedelen van functies aan een gebied kunnen worden getoetst in een gebied waarvoor een omgevingsplan wordt opgesteld.

Hulp bij Omgevingsplan van Stedeling

We gaan graag met u in gesprek over de structuur en samenstelling van het Omgevingsplan. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.