Opdrachten

Stedeling werkt voor overheden zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Onderstaand een greep uit onze (verkregen) opdrachten:

 • DCMR / Milieueffectrapportage
  De Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de rol van adviseur milieueffectrapportage lever ik een bijdrage aan de advisering over procedures milieueffectrapportage voor gemeentelijke omgevingsvisies, omgevingsprogramma’s en m.e.r.-beoordelingsbesluiten omgevingsplan.
 • Flevoland | Omgevingseffectrapportage
  De provincie Flevoland gaat haar Omgevingsvisie actualiseren. Ik ben gevraagd te adviseren over de inzet van het instrument milieueffectrapportage bij de instrumentenmix van de Omgevingswet (visie, programma, verordening) als ook de monitoring ervan. Ter voorbereiding hiervan heb ik opdracht gekregen voor het schrijven van de notitie reikwijdte en detailniveau en het opstellen van de staat van de leefomgeving.
 • Amersfoort | Stedelijke ontwikkelingsprojecten
  De gemeente Amersfoort wil betaalbare woningen realiseren op goed bereikbare locaties in de stad. In de rol van milieuadviseur lever ik een bijdrage aan de milieubeoordeling van bestemmingsplannen, aanmeldnotities en m.e.r.-beoordelingsbesluiten. Vanaf 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Met mijn kennis van milieu, omgevingsplan en bruidsschat kan ik ook bijdragen aan de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en het stellen van regels aan milieubelastende activiteiten.
 • Groningen | Regionale Energie Strategie
  De RES-regio Groningen heeft mij aangetrokken als aanjager en coördinator voor de regionale energiestrategie 2.0. Mijn rol is te zorgen voor de voortgang van verschillende projecten (o.a. Elektriciteit, Warmte), het opstarten van nieuwe projecten (Monitoring) en ambtelijke en bestuurlijke afstemming.
 • Rijkswaterstaat | Omgevingseffectrapportage
  Voor Rijkswaterstaat heb ik een verkenning uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen voor een verbreding van het milieueffectrapport (MER) in rijksprojecten van IenW/Rijkswaterstaat. Nieuwe thema’s als gezondheid, duurzaamheid en sociale effecten zijn steeds vaker onderwerp van omgevingseffectrapportage (OER).
 • Gemeente Rijssen-Holten | Energietransitie
  De gemeente Rijssen-Holten heeft mij aangetrokken als procesregisseur voor de energietransitie. Mijn rol is zorgen voor de afstemming en communicatie tussen de werkgroepen, de samenwerking en afstemming met de gemeente en het initiëren van kansen waar die blijven liggen.
 • Gemeente Amersfoort | Bruidsschat omgevingsplan
  De gemeente Amersfoort ontwikkelt een omgevingsvisie en experimenteert in enkele pilots met het omgevingsplan. In de rol van projectleider is het mijn verantwoordelijkheid om met gemeente en omgevingsdienst de regels van de bruidsschat te beoordelen.
 • Gemeente Oss | Omgevingsplan
  De gemeente Oss bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mijn verantwoordelijkheid is verkennen welke keuzemogelijkheden de gemeente heeft bij het opstellen van het omgevingsplan.
 • Provincie Zeeland | Milieurapportage Omgevingsvisie
  De provincie Zeeland is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Mijn verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de plan-m.e.r. optimaal aanhaakt op het proces van de omgevingsvisie.
 • Omgevingsdienst IJsselland | Energie en duurzaamheid
  De omgevingsdienst wil zijn kennis en dienstverlening op het gebied van energie en duurzaamheid versterken en uitbouwen. Mijn verantwoordelijkheid was het opstellen van een projectplan energie en duurzaamheid voor de komende jaren en het aansturen van een projectteam.
 • Omgevingsdienst regio Utrecht | Ruimtelijke ordening en milieu
  De ODRU geeft milieuadviezen aan de gemeenten in zijn regio over bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Mijn rol was het organiseren en op elkaar afstemmen van de specialistische adviezen op relevante milieu- en duurzaamheidsthema’s.
 • Omgevingsdienst Midden-Holland | Ruimtelijke ordening en milieu
  De ODMH heeft de ambitie om gemeenten te ondersteunen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Aan mij is gevraagd om hiervoor een aanpak te ontwikkelen.
 • Gemeente Eindhoven | Energie en duurzaamheid in ruimtelijke plannen
  De gemeente Eindhoven heeft hoge ambities voor energie en duurzaamheid, maar hoe veranker je die ambities in ruimtelijke planprocessen? Mijn opdracht was het organiseren van een workshop met verschillende medewerkers van de gemeente.
 • Provincie Groningen |Milieueffectrapportage windparken
  Voor windparken in Groningen zijn milieueffectrapporten en inpassingsplannen opgesteld. Mijn verantwoordelijkheid was het beoordelen van MER-rapportages op juistheid en compleetheid.