Opdrachten

Stedeling werkt voor overheden zoals gemeenten, provincies en omgevingsdiensten. Onderstaand een greep uit onze (verkregen) opdrachten:

 • Gemeente Amersfoort
  De gemeente Amersfoort ontwikkelt een omgevingsvisie en experimenteert in enkele pilots met het omgevingsplan. In de rol van projectleider is het mijn verantwoordelijkheid om met gemeente en omgevingsdienst de regels van de bruidsschat te beoordelen.
 • Gemeente Oss | Omgevingsplan
  De gemeente Oss bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Mijn verantwoordelijkheid is verkennen welke keuzemogelijkheden de gemeente heeft bij het opstellen van het omgevingsplan.
 • Provincie Zeeland | Milieurapportage Omgevingsvisie
  De provincie Zeeland is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Mijn verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de plan-m.e.r. optimaal aanhaakt op het proces van de omgevingsvisie.
 • Omgevingsdienst IJsselland | Energie en duurzaamheid
  De omgevingsdienst wil zijn kennis en dienstverlening op het gebied van energie en duurzaamheid versterken en uitbouwen. Mijn verantwoordelijkheid was het opstellen van een projectplan energie en duurzaamheid voor de komende jaren en het aansturen van een projectteam.
 • Omgevingsdienst regio Utrecht | Ruimtelijke ordening en milieu
  De ODRU geeft milieuadviezen aan de gemeenten in zijn regio over bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. Mijn rol was het organiseren en op elkaar afstemmen van de specialistische adviezen op relevante milieu- en duurzaamheidsthema’s.
 • Omgevingsdienst Midden-Holland | Ruimtelijke ordening en milieu
  De ODMH heeft de ambitie om gemeenten te ondersteunen bij duurzame gebiedsontwikkeling. Aan mij is gevraagd om hiervoor een aanpak te ontwikkelen.
 • Gemeente Eindhoven | Energie en duurzaamheid in ruimtelijke plannen
  De gemeente Eindhoven heeft hoge ambities voor energie en duurzaamheid, maar hoe veranker je die ambities in ruimtelijke planprocessen? Mijn opdracht was het organiseren van een workshop met verschillende medewerkers van de gemeente.
 • Provincie Groningen |Milieueffectrapportage windparken
  Voor windparken in Groningen zijn milieueffectrapporten en inpassingsplannen opgesteld. Mijn verantwoordelijkheid was het beoordelen van MER-rapportages op juistheid en compleetheid.
 • Gemeente Haarlemmermeer | Beleidsnotitie geluid en bouwen
  Geluidsoverlast van Schiphol en wegverkeer is voor de gemeente een lastig dossier. Aan mij is gevraagd om een beleidsnotitie op te stellen voor het gemeentebestuur waarin concrete voorstellen worden gedaan voor het preventief anticiperen op geluid bij nog te realiseren bouwplannen.