Flevoland / Omgevingseffectrapportage

Adviseur omgevingseffectrapportage Omgevingsvisie

De provincie Flevoland gaat haar Omgevingsvisie FlevolandStraks (2017) actualiseren. Ik ben gevraagd om te adviseren over de inzet van het instrument MER bij de instrumentenmix van de Omgevingswet (visie, programma, verordening) als ook de monitoring ervan. Ter voorbereiding van het opstellen van een omgevingseffectrapport (OER) heb ik opdracht gekregen voor:

  • Het schrijven van een notitie reikwijdte en detailniveau;
  • Het opstellen van de staat van de leefomgeving;
  • Het uitwerken van de referentiesituatie 2040 voor het OER.

De notitie reikwijdte en detailniveau gaat een rol spelen in het participatieproces. Het beschrijft de alternatieven/scenario’s waarmee de bandbreedte van effecten en doelen worden verkend. Daarnaast bevat het een beoordelingskader waarmee de mate van doelbereik en effecten in beeld kunnen worden gebracht. De huidige staat van de leefomgeving van Flevoland wordt in beeld gebracht voor de thema’s woningbouw, economie, mobiliteit, landbouw, energietransitie, klimaat, gezonde leefomgeving, maatschappelijke voorzieningen, water- en bodemsysteem, natuur en ruimtelijke kwaliteit. De staat van de leefomgeving is het vertrekpunt voor het uitwerken van de referentiesituatie voor Flevoland in 2040 bij ongewijzigd beleid. Met het schrijven van de notitie reikwijdte en detailniveau en het uitwerken van de referentiesituatie 2040 wordt vooruitgelopen op het proces van de Omgevingsvisie en omgevingseffectrapportage. Deze voorbereiding levert tijdwinst op en bevordert een goed samenspel tussen beide processen.