Gemeente Haarlemmermeer

Beleidsnotitie geluid en bouwen – 2014/2015

Geluidsoverlast van Schiphol en wegverkeer is voor de gemeente een lastig dossier. Aan mij is gevraagd om een beleidsnotitie op te stellen voor het gemeentebestuur waarin concrete voorstellen worden gedaan voor het preventief anticiperen op geluid bij nog te realiseren bouwplannen. Door drie zones te onderscheiden met een verschillende geluidsbelasting heb ik een onderscheidende strategie kunnen presenteren. In zones met een hoge geluidbelasting door vlieg- en wegverkeer komt het aan op het handhaven van strenge geluidsnormen in woon- en slaapvertrekken in combinatie met concrete middelvoorschriften voor bouwplannen. In de meer stillere gebieden op ruime afstand van de luchthaven en snelwegen is de aanpak gericht op het handhaven van de goede kwaliteit van het omgevingsgeluid. Dat betekent o.a. investeren in geluidsarm asfalt, snelheidsbeperking, aanleg van fietssnelwegen en groene gebieden. Deze aanpak draagt bij aan diversiteit van stedelijke gebiedsontwikkeling. De notitie heeft geresulteerd in ambtelijk en bestuurlijk draagvlak en biedt aanknopingspunten voor kaders in de omgevingsvisie en omgevingsplan.