Provincie Groningen

Coördinator milieueffectrapportage windparken – 2015/2016

De provincie Groningen heeft een taakstelling om 855,5 megawatt windvermogen. Hiertoe zijn enkele locaties voor windparken aangewezen, zoals langs de N33, bij de Eemshaven en Delfzijl. Voor die windparken werden milieueffectrapporten en inpassingsplannen opgesteld. Mijn verantwoordelijkheid was het beoordelen van MER-rapportages op juistheid en compleetheid. Naast inbreng van kennis van m.e.r. en windenergie was ook het onderhouden van goede relaties en samenwerking met het Windteam van de provincie, Omgevingsdienst, Commissie voor de m.e.r. en MER-bureaus van belang voor deze opdracht.