Provincie Zeeland

Milieueffectrapportage Omgevingsvisie – 2019

De provincie Zeeland is gestart met het opstellen van de omgevingsvisie. Aan vier gebiedstafels worden bouwstenen uitgewerkt voor het stedelijk en landelijk gebied, havens en industriegebieden en kust en Deltawateren. Mijn verantwoordelijkheid is ervoor zorgen dat de plan-m.e.r. optimaal aanhaakt op het proces van de omgevingsvisie. Ik werk daarbij volgens de omgekeerde benadering. Per gebiedstafel komt er een inventarisatie van de huidige situatie en autonome ontwikkeling, waarmee het speelveld is bepaald voor de bouwstenen. De gebiedstafels hebben de opdracht om de bouwstenen te beoordelen op hun bijdrage aan het oplossen van huidige en toekomstige knelpunten voor economie, milieu, natuur en kwaliteit van leven. Per bouwsteen zijn er keuzemogelijkheden, zoals het naar voren halen van bepaalde maatregelen, meer geld investeren in extra maatregelen of kiezen voor alternatieve maatregelen. In plaats van (abstracte) alternatieven te verkennen op hun milieugevolgen, wordt er bottom-up gewerkt aan reële varianten die worden beoordeeld op hun bijdrage aan beleidsdoelen en het mitigeren van milieugevolgen.