Verkenning Omgevingseffectrapportage Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

Verkenning Omgevingseffectrapportage -2021

Voor Rijkswaterstaat heb ik een verkenning uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen voor een verbreding van het milieueffectrapport (MER) in rijksprojecten van IenW/Rijkswaterstaat. Nieuwe thema’s als gezondheid, duurzaamheid en sociale effecten zijn steeds vaker onderwerp van omgevingseffectrapportage (OER). Voor de uitvoering van de verkenning is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en analyse van acht casussen (o.a. vier MIRT-verkenningen, NOVI, Nationaal Waterprogramma). Het doel van milieueffectrapportage heeft daarbij centraal gestaan. In hoeverre kan met een breder beoordelingskader zinvolle informatie worden gegenereerd, zodat die informatie volwaardig kan worden meegewogen in het te nemen besluit? Aanvullend zijn interviews gehouden met de direct betrokken uitvoerders, adviesbureaus, Commissie voor de m.e.r., Rijksuniversiteit Groningen en Rijkswaterstaat. Uit de analyse van de acht casussen blijkt o.a. dat een scherpe afbakening van de reikwijdte van het MER nog te weinig plaatsvindt. Daardoor is vaak sprake van een uitdijende scope. De ironie is dat met het uitdijen van de scope van het MER de sturingsmogelijkheden afnemen, omdat het detailniveau van de beslisinformatie onvoldoende concreet is. De kunst is om de reikwijdte te beperken tot de thema’s die relevant zijn voor het schaalniveau waarop naar oplossingen wordt gezocht.